Jerita Raja Anda Mara

Nyadi dalam ensera nya, Gerasi Tekup Tendai bisi tujuh iku anak. Sida enam iku ke tuai nya baka gamal antu gerasi bukai. Mina iya ke biak ka sida menyadi nya bisi lain agi gamal ari sida bukai.
Sereta iya ada, pala iya belang baka rekung, lalu terus ke punjung pala sampai ka buok iya pan belang magang. Ari pala patung terus ke tapa kaki iya belang kedua-dua piak. Jari ari buku siku sampai ke ujung tunjuk belang kedua-dua piak.
“Naka penyelai-lai ga uchu aku tu. Iya tu mih ila ke tau nyadi Raja semua utai ke menseput dalam dunya tu, laban bulu belang iya tuai ari semua utai menseput. Nya alai aku ngaga nama iya Raja Anda Mara Pengibun Dunya Pusat Bumi,” ku aki iya Gerasi Muga Ke Bemata Mesai Jalung, Gerasi Mugak Ke Bepala Mesai Rintung
Kira umur Anda Mara setaun, dia aki iya Gerasi Muga parai, tang pemarai iya enda mati baka kitai. Iya tak lesap ninggalka rumah enda temu penunga.
Tinggal sida mapai-indai enggau kaban menyadi iya di rumah sida ba puchuk kara bingkuk wan biguk jelu jangkit, di kara dapan tepan bayan burung entelit.
Udah nya menyadi Anda Mara ke tau bebini belaki nguai ngagai orang magang. Tinggal siku iya aja ke agi begulai enggau apai seduai indai iya diau di menua nya.
Anda Mara mansang besai sebesai sampai ka bujang. Iya bebini ngambi indu siku penama Gading ke betaring baka lungga. Kebuah iya betaring laban endang baka bansa gerasi betaring.
Bedau bangat lama iya udah bebini alai apai enggau indai iya pan parai ga. Nya alai tinggal Anda Mara enggau bini iya aja ke diau nguan menua nya.
Nya kelama, dia bini iya Gading pan beranak, tang ngadaka anak nadai leka mata. Udah nya taun dudi beranak baru ga bini iya. Sekali tu anak iya nadai berang sepiak.Taun siti udah nya beranak baru ga Gading tang anak iya nombor tiga nya nadai kaki sepiak.
Naka penusah-nusah ati mih seduai melaki bini meda anak seduai tiga iku nya tak menawa magang.
“Bisi anak baka ke nadai mih, nadai nulung ngereja pengawa,” pia ku seduai. Dini bisi ulih ngereja pengawa, ga timpang pendiau magang.
Nyadi Anda Mara genap hari turun ngiga pemakai, nyumpit, ngasu, manjuk, bebubu-buba, besenga laban sida enda nemu bumai. Sida beridup makai jelu, makai ikan.
Kadang-kadang iya bulih ga jelu chukup ka empa sehari, dua hari. Kadang-kadang endang tak nadai bulih sampai beminggu. Lebuh ke nadai bulih tak ngenatka diri lapar engkerau perut mih sida menyanak.
Suah ga Anda Mara ke ngasu nya nyau semampai bemalam ba babas lalu nadai ga bulih jelu. Dia mih sida menyanak natka pemerinsa tak nadai alai mandingka iya agi lebih ari nya.
Lemai siti Anda Mara tusah ati. Duduk pan enda ga nyamai, gali pan nadai ga asai. Iya balat endar berundingka pemerinsa ngidup bini-anak.
Nyau kelama, dia iya madahka diri deka nyagam Sungai Senayan, ke endang ditemu alai padung ikan jelawai, endang sungai beberita mayuh ikan enggau lelabi.
Maya nyau dinihari, dia Anda Mara lalu nurun bejalai ngelaban petang. Kira udah tinggi
matapanas pagi nya, iya pan datai ba lubuk lepung mai tiruk enggau serampang dikena iya numbuk ikan. Iya pan lalu nutuk ke kiba, nutuk ke kanan. Tutuk tiruk kulu-kili sehari ari nya, tang tiruk iya nya tak nadai kena ikan.
Dia iya meda ikan tak rari meda tiruk iya; ikan mesai pala, mesai gantang, mesai piso tang merejuk magang, tang tisik pan nadai mih lekat ba mata tiruk.
Nyau deka padam matapanas lemai nya, meda ikan lalu nadai bulih siku, dia Anda Mara lalu niki ke tebing. Iya lalu duduk ba batu siti ba tebing nya berundingka nama kebuah ikan ngemayuh nya tau tak nadai ulih siku.
Apin lama udah nya, dinga iya bisi orang datai ari ulu Sungai Senayan nya. Orang nya ngenjing chebur-chebur bejalai ngili sungai. Dinga iya tak mansang semak ke semak, lalu datai ba Anda Mara ke duduk ba batu. Anda Mara lalu nanya orang nya. “Ari ni penatai nuan tu dih orang tuai?” ku iya.
“Aku tu datai ari Bukit Dugan endang deka betemu enggau nuan. Aku deka ngasuh nuan nemuai ngagai aku ba tuchung Bukit Dugan ke tumbuh batang semambu tanam, ngambi terebu baku Beketan, endang baku ungkup nuan, sarang pepatat ubat seribu macham, pesaka dunya. Aku nyau puas nyaga pesaka nya. Nya alai aku ngasuh nuan ngambi ubat jedian mali langkang,” ku saut apai tuai orang nya.
Lebuh Anda Mara ninga jaku orang tuai nya tak mujur ngasuh iya ngambi ubat pesaka ti endang udah diungkupka iya, dia iya lalu nanya orang tuai nya. “Kati alai nuan tau tak nemu aku? Lalu sapa nuan tu dih orang tuai?” pia ku Anda Mara.
“Aku tu aki nuan. Muga nama aku, bemata mesai jalung, Mugak bepala mesai rintung. Tang nuan uchu baru umur setaun, lebuh aku mati ninggalka kita. Aku mati pulai ke tuchung Bukit Dugan, laban aku enda tau enda ngibun terebu baku kansat sarang ubat seribu guna, enggau akar kelingkar dunya pematak barang. Pesaka nya enda tau dibun orang bukai semina nuan aja tau bempu iya,” pia ku jaku aki iya enggau Anda Mara.
“Kada aku nemu jalai, lalu kini ka tunga menua Bukit Dugan nya dih aki?” pia ku tanya Anda Mara. “Lalu enti aku ninggalka menua, tentu bini anak aku mati enda makai,” ku iya.
“Bini enggau anak nuan uchu, enda mati lapar tinggal nuan. Tu batu ai tusu, tinggalka sida lebuh nuan nurun bejalai ila. Asuh tusu sida maya sida lapar. Sida tau kenyang nadai berasai lapar agi. Batu sigi tu bai nuan bejalai ila.Lebuh nuan berasai lapar tauka ikak, tusu ulih nuan. Iya tau ngasuh nuan kering belama,” pia ku aki iya.
Anda Mara lalu nyambut batu ai tusu ti diberi aki iya. Udah iya nyambut batu ai tusu, dia aki iya lalu nyuaka nyabur sebilah enggau sarang. Peda jejabung ngenjing birui-birui bauh ngelegatang, sedepa manjai lengan. Peda kekambu selampur bulu buok selampur uban. Peda kekambu bulu kenyali papan di ujung serangan, sereta enggau pelalung rajut udah dibalut kerupak danan.
“Duku nyabur aku tu uchu kena nuan bejalai neresa menua orang. Nya alai semua orang ke dipansa nuan ila alah laban nuan magang, laban nyabur chudur nuan tajam pegerenyam makai tulang tu, tauka pengundur dagang legang,” ku Muga nganu uchu iya.
Lalu disuaka aki iya baju kerekam langit enda masuk besi seligi pinang. Udah tembu nya, dia aki iya lalu madah diri deka pulai. Aki iya lalu bediri, peda tak lesap lalu nadai temu penunga agi.
Udah nya Anda Mara pan lalu mulaika diri ke rumah. Datai di rumah sida menyanak pan lalu betunuka rusa ke ulih iya pulai lemai nya.
Tembu sida makai rusa, nya baru Anda Mara nusui rita diri bisi betemu enggau aki iya. Iya lalu madahka jaku aki iya ti ngasuh iya ngambi baku sarang ubat pesaka dunya di punchak Bukit Dugan.
“Pagi aku deka nurun ngambi baku pesaka ba Bukit Dugan. Kita tinggal, tang anang tusah ati, laban aki bisi meri batu ai tusu. Enti kita lapar batu ai tusu tu tusu ulih kita. Kita tau berasai kenyang. Aku bisi ga siti batu nya ka bekal aku,” pia ku Anda Mara ngajar bini anak iya.
Nyau tawas hari pagi siti, dia iya besikap, lalu begari. Udah begari lalu ditangkin iya nyabur chudur tajam pegerenyam makai tulang, pelawikka iya sap basung melintang. San iya enteran sumpit tapang.
Iya lalu nurun ari rumah sida di puchuk kara bingkuk peninduk jelu sinang. Dia iya singkang jampat putus urat randau tengang, pejalai pelanda baka perejuk rusa lalang.
Lembang dipelakang pulai ke ai, bukit diturun, bukit ditiki, sungai diulu, sungai diili. Nyau nengah kampung baung puang nyelambang, nengah kampung rapak puang nadai orang.
Bejalai malam betenggauka semulau bulan pegari, bejalai siang betanggauka suluh matahari. Nyau nuntung di tuchung langgung tanah tumbuh batang kara rakah, menua Gerasi Mangah belabung dilah dua kali bekumbang.
Mayuh menua dipansa Anda Mara, nya baru iya nuntung ba tengah laman rumah aki iya di Bukit Dugan. Iya lalu niki ngagai rumah, peda iya aki iya endang udah duduk nyandar di ruai, bepanggalka sengkilung ular belalang, baya ke jaga ba belakang aki iya benung nukangka rang iya.
Gaga bendar aki iya meda Anda Mara datai. Uchu iya pan lalu mansang semak merugang nyembah aki iya Muga.
Gerasi Muga pan lalu muka baku. Taka tekebak mih baku Berunai sarang pepatat ubat besai, dinga tak lekai-lekai mih batu telu beragai besaut enggau batu telu ketupung.
Tekerebak mih baku terebu baku jelapa sarang pepatat ubat seribu guna, dinga tak lekak-lekak batu telu burung gaga besaut enggau batu telu burung bejampung.
Lalu dibantaika aki iya batu pusat ai, iya nya ubat mali langkang. Bantaika iya batu pengait ka ubat pematak barang. Bantaika iya batu kapir langit, nya ga ubat mali midang. Bantaika iya buluh pengerindu nya dikena bejaku ngelaban orang. Mayuh mih bansa ubat bukai enda ulih tesa enggau jari magang.
Udah nya, aki iya lalu madah chara ngena enggau guna semua bansa ubat ke bisi dalam baku nya. Baku nya pan lalu disuaka iya ngagai uchu iya Anda Mara. Sereta telengka ari jari aki iya baku nya, Gerasi Muga pan lalu bebali nyadi chelum baka kain kanggan lalu terus mati nyadi asap pulai ke langit kin. Meda baka nya, Anda Mara lalu belatur deka mulaika diri ari Bukit Dugan.
Simpan iya batu gemala bulih mesai buah entimun batang, simpan iya batu intan bulih mesai buah embawang. Simpan iya batu pusat ai besintak langkang, batu pusat dunya belinggang. Udah semua pesaka aki disimpan iya dalam baku, nya baru iya mantaika baku ngagai panggau kenyali pansap.
Udah nya baru iya ngangau raban bala jelu ke diasuh aki iya sama bai nyadi pengibun rumah, ngasuh sida sama tama ngagai kenyali pansap. Bala sida nya nyengkaum Asu Rangka, Remaung, Engkuli, Ular Naga enggau Tedung Bulan.
Iya mih sida nya udah tama magang Anda Mara lalu duduk muak ari pala, sereta lalu ngangauka guntur, kabut, ribut enggau ujan ngasuh sida nanggung nabanka kenyali pansap mai iya pulai ngagai menua asal iya di puchuk kara bingkuk peninduk biguk jelu jangkit, di puchuk kara dapan penepan bayan burung entelit.
Datai di rumah sida, iya lalu mantaika baku sarang pesaka, lalu ngambi ubat penampung tulang.
Nya lalu dunsutka iya ba kaki anak ke nadai kaki sepiak, peda lalu bisi kedua-dua piak, Unsut iya ba berang anak ke nadai berang peda tak lalu nyulur bisi berang enggau jari-jari. Unsutka iya ga mata anak ke buta, peda lalu bisi mata kedua-dua piak.
Udah tembu berubat, nya baru iya mai sida menyanak pindah ngagai menua tasik besai, menua Raja Pengibai. Sida pan lalu diau di menua nya selama-lama iya.
Dalam leka sampi tauka pengap enggau jaku lemambang, Anda Mara tu kekadang disebut Anda Mara Raja Pengibai.

http://bizniz87.wordpress.com/2012/08/03/jerita-iban-anda-mara/comment-page-1/#comment-2725

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s